MOKYKLOS TARYBA
Tėvų tarybos deleguoti asmenys
1. Justinas Žaglinskas
2. Jelena Rupšienė
3. Rasa Milerienė
 
Mokytojų tarybos deleguoti pedagogai
1.    Lina Lukošienė, auklėtoja.
2.    Laimutė Safronova, auklėtoja.
3.    Vilija Zuzevičienė, auklėtoja.
 
Nepedagoginių darbuotojų susirinkimo deleguoti asmenys
1.    Olė Šarapajeva, auklėtojos padėjėja.
2.    Jurgita Anužienė, auklėtojos padėjėja.
 
Mokyklos tarybos pirmininkas – Lina Lukošienė, auklėtoja.
Pirmininko pavaduotojas – Rasa Milerienė, mama.
Sekretorė- Laimutė Safronova, grupės auklėtoja.
 
DARBO TARYBA
Darbo tarybos pirmininkė - Gaiva Simanauskienė, auklėtoja.
Rasutė Varanavičienė, auklėtoja.
Laima Kurakina, neformaliojo ugdymo pedagogė.
 
VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
Komisijos pirmininkė – Rima Arnašienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Komisijos pirmininko pavaduotoja – Indrė Strazdaitė, logopedė.
Dalia Kondrackienė, neformaliojo ugdymo pedagogė.
Vida Ciparienė, grupės auklėtoja.
Lina Lukošienė, auklėtoja.
Nijolė Vagnorienė, auklėtoja.
Diana Dambrauskienė, auklėtoja.
Gintarė Kondratovičiūtė, ikimokyklinių ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.
 
MOKYKLOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ
Rima Arnašienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Diana Dambrauskienė, auklėtoja.
Gintarė Bartkutė, auklėtoja.
Indrė Kliknaitė, auklėtoja.
Indrė Strazdaitė, logopedė.
Ieva Zablackaitė, sekretorė.
 
MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA
Aušra Astrauskienė, direktorė.
Dalia Kondrackienė, neformaliojo ugdymo pedagogė.
Vida Ciparienė, auklėtoja.
Vilija Zuzevičienė, auklėtoja.
Danutė Tamulionienė, steigėjo deleguotas asmuo.
 
PROGRAMOS ,,GAMTOSAUGINĖ MOKYKLA" ĮGYVENDINIMO DARBO GRUPĖ
Rima Arnašienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Elena Sovienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui ir bendriesiems reikalams.
Gaiva Simanauskienė, auklėtoja.
Lina Lukošienė, auklėtoja.
Vilija Zuzevičienė, auklėtoja.
Indrė Kliknaitė, auklėtoja.
Gintarė Bartkutė, auklėtoja.
 
INVENTORIZACIJOS IR NURAŠYMO KOMISIJA
Dalia Kondrackienė, neformaliojo ugdymo pedagogė.
Inija Venckienė, auklėtoja.
Laimutė Safronova, auklėtoja.
Jurgita Anužienė, auklėtojos padėjėja.
 
GAUTOS PARAMOS SKIRSTYMO KOMISIJA
Elena Sovienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui ir bendriesiems klausimams.
Vilija Zuzevičienė, auklėtoja.
Laimutė Safronova, auklėtoja.
Daiva Gasiūnaitė Šeštokienė, meninio ugdymo pedagogė.
Irena Čemertinienė, auklėtojos padėjėja.
 
ĮSTAIGOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMO GRUPĖ
Aušra Astrauskienė, direktorė.
Rima Arnašienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Ieva Zablackaitė, sekretorė.
Daiva Gasiūnaitė-Šeštokienė, meninio ugdymo pedagogė (stendų atnaujinimas).
Laima Kurakina, neformaliojo ugdymo pedagogė.
Vilija Zuzevičienė, auklėtoja.
Gintarė Bartkutė, auklėtoja.
Indrė Kliknaitė, auklėtoja.
 
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA
Elena Sovienė, direktorės pavaduotoja ūkiui ir bendriesiems klausimams.
Inija Venckienė, auklėtoja.
Alma Jonaitienė, auklėtoja.
Rasutė Varanavičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.