Korupcijos prevencijos 2017-2019 metų programa

 

KLAIPĖDOS  „ŠALTINĖLIO“ MOKYKLOS-DARŽELIO 2014-2016 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS PROGRAMA

                                                                                             PATVIRTINTA

                                                                                             Klaipėdos „Šaltinėlio“ mokyklos-darželio

                                                                                           direktoriaus  2014 m. balandžio 1 d

                                                                                                                         įsakymu Nr. V-31

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipėdos „ Šaltinėlio“ mokyklos-darželio, (toliau – mokykla-darželis) korupcijos ir prevencijos kontrolės programa (toliau – programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 57-2297), Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711 (Žin., 2002, Nr. 10-355), Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2-369 „Dėl Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo metodikos patvirtinimo“, Padalinių ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607 (Žin., 2004, Nr. 83-3015), Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr.2-170 „Dėl Valstybės ir savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriuose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 60-2877) bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą ir skirta korupcijos prevencijai ir korupcijos pasireiškimo galimybėms mažinti mokykloje-darželyje.

 2. Programos paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos kontrolę, korupcijos prevencijos politiką, skaidresnę, veiksmingesnę ir viešesnę mokyklos-darželio darbuotojų veiklą.

3. Programos strateginės kryptys – korupcijos prevencija ir antikorupcinis švietimas ir informavimas.

5. Programa grindžiama korupcijos prevencija, visuomenės ir mokyklos-darželio darbuotojų antikorupciniu švietimu ir mokymu, siekiant kompleksiškai šalinti šio neigiamo socialinio reiškinio priežastis ir sąlygas.

II. KLAIPĖDOS „ŠALTINĖLIO“ MOKYKLOS-DARŽELIO  VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU

6. Galima išskirti tokias bendrąsias korupcijos prielaidas: teisines, institucines ir visuomenės pilietiškumo stokos.

7. Įstaigos internetiniame tinklalapyje skelbiama planuojamų metinių pirkimų suvestinė, supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, finansinės ataskaitos. Įstaigos taryba kasmet informuojama apie metinį biudžetą, dalyvauja, planuojant mokyklos-darželio biudžeto poreikį, sprendžiant lėšų taupymo klausimus.

8. Direktorius kasmet atsiskaito už ūkinę finansinę veiklą Mokyklos tarybai .

9. Įstaigos  veiklos ataskaitos kasmet pateikiamos mokytojų tarybai, įstaigos tarybai ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai. Tokia pat tvarka atsiskaitoma ir už paramos lėšų, lėšų, skirtų ugdytinių pažintinei veiklai, profesiniam orientavimui ir specialiųjų programų lėšų panaudojimą.

10.  Mokykloje-darželyje korupcija galima šiose veiklos srityse:

10.1. formuojant darbuotojų  personalą;

10.2. organizuojant ir vykdant viešųjų pirkimų procedūras;

10.3. priimant vaikus į ugdymo instituciją.

III.  TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

11. Tikslai:

11.1. šalinti prielaidas, sudarančias sąlygas korupcijai atsirasti mokykloje-darželyje;

11.2. plėtoti antikorupcinę kultūrą, siekiant padidinti visuomenės pasitikėjimą ugdymo institucija.

12. Uždaviniai:

12.1. užtikrinti veiksmingą ir kryptingą ilgalaikių korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą;

12.2. nustatyti veiklos sritis, kuriose galima  korupcijos pasireiškimo tikimybė;

12.3. įtraukti į korupcijos prevenciją bendruomenę, ugdyti bendruomenės narių pilietinį sąmoningumą ir nepakantumą korupcijai;

12.5. viešai skelbti informaciją apie nustatytus antikorupcinius veiksmus ir jų rezultatus;

IV. PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI

13. Programos tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai nustatomi vadovaujantis kiekybės ir kokybės rodikliais:

13.1. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas  mokykloje-darželyje;

13.2. įvykdytų ir neįvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių skaičiumi;

13.3. didėjančiu nepakantumu korupcijai, t.y. anonimiškų ir oficialių pranešimų apie galimus korupcinio pobūdžio nusikaltimus skaičiaus didėjimu;

13.4. skundų, pateiktų vadovui, aukštesnėms institucijoms, skaičiaus mažėjimu;

V. ADMINISTRAVIMAS

14. Programai įgyvendinti sudaromas Programos įgyvendinimo priemonių planas (priedas), kurio priemonių įvykdymo laikotarpis sutampa su programos įgyvendinimo pradžia ir pabaiga.

15. Programoje numatytas priemones įgyvendina mokyklos–darželio direktorius ir programos įgyvendinimo priemonių plane nurodyti vykdytojai.

16. Asmuo, įgaliotas vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę yra atsakingas už korupcijos prevencijos įgyvendinimą mokykloje-darželyje;

17. Asmuo, įgaliotas vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę, kartą per metus, ne vėliau iki einamųjų metų gegužės 30 d., pateikia  direktoriui ataskaitą apie  korupcijos prevencijos ir kontrolės programos priemonių plano vykdymą.

18. Programoje numatytų priemonių įgyvendinimo koordinavimą, korupcijos prevencijos proceso organizavimą bei kontrolę reglamentuoja mokyklos-darželio korupcijos prevencijos tvarkos aprašas.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Ši Programa skelbiama mokyklos-darželio interneto svetainėje www.saltinelisklaipeda.lt ;

20. Už šios Programos įgyvendinimą paskirti asmenys, nesilaikantys šioje  Programoje nustatytų reikalavimų, atsako pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

 

____________________________                                

KLAIPĖDOS  „ŠALTINĖLIO“ MOKYKLOS-DARŽELIO  2014-2016 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS

EilNr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo terminas

Vykdytojai

1.

Korupcijos prevencijos programos  pristatymas bendruomenei.

2014 – 04 – 07

Vida Ciparienė

2.

Privačių interesų deklaracijų teikimas.

Kartą per metus

Aušra Astrauskienė, direktorė

3.

Viešųjų  pirkimų vykdymas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

Nuolat

Virginija  Šiaulienė,

Direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems reikalams,

viešųjų pirkimų komisija

4.

Vaikų priėmimą į  mokyklą – darželį vykdyti  vadovaujantis steigėjo nustatyta tvarka.

Nuolat

Aušra Astrauskienė, direktorė

5.

Vaikų grupes komplektuoti steigėjo nustatyta tvarka.

Nuolat

Aušra Astrauskienė, direktorė

6.

Teikti informaciją dėl laisvų vietų įstaigoje įstaigos tinklalapyje

Kartą per mėnesį

Juneta Lagunavičiūtė Pokonečnė,

sekretorė

7.

 Viešai skelbti  informaciją apie teikiamas paslaugas (įstaigos tinklalapyje).

Nuolat

Juneta Lagunavičiūtė Pokonečnė

sekretorė

8.

Įstaigos  biudžeto lėšas naudoti pagal patvirtintas sąmatas

Nuolat

Aušra Astrauskienė, direktorė

9.

„Šaltinėlio‘ mokyklos-darželio švietimo stebėsenos rodiklius apibendrinti du kartus per metus

2 kartus per metus,

Aušra Astrauskienė, direktorė

10.

2 proc. pajamų lėšas naudoti pagal parengtą tvarką.

Pagal poreikį

Lina Lukošienė

Mokyklos tarybos pirmininkė

11.

Numatyti įstaigos veiklos sritis, kuriose galima tikimybė galimiemes korupcijos pasireiškimams.

Pagal poreikį

Korupcijos prevencijos grupė: Inija Venckienė, Laimutė Safronova,Vida Ciparienė, Vilma Urbašienė

 

12.

Peržiūrėti darbuotojų pareigybių aprašymus ir esant būtinybei įtraukti antikorupciniu požiūriu svarbias nuostatas bei teisinės atsakomybės priemones

Kasmet

Aušra Astrauskienė, direktorė

13.

Analizuoti tėvų ir darbuotojų pasiūlymus dėl galimos korupcijos prevencijos įstaigoje.

Gavus siūlymus

Aušra Astrauskienė, direktorė, korupcijos prevencijos grupė

14.

 Sudaryti galimybę norintiems anonimiškai pranešti įstaigos vadovybei  apie  galimas personalo korupcinio pobūdžio apraiškas, siekiant jų išvengti.

 

Aušra Astrauskienė, direktorė

           

 

2015 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA