Įstaigos pavadinimas: Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Šaltinėlis"

Darželio adresas: Bangų g. 14, Klaipėda, LT – 91251
                                         Tel.:    (8 46)  314761
                                         Faks.: (8 46)  314761
                                         El. paštas: info@saltinelisklaipeda.lt
 
Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 290419110.
1-asis lopšelis-darželis įsteigtas 1978 m. Klaipėdos miesto vykdomojo komiteto sprendimu. 1991 m. jis reorganizuotas į darželį-mokyklą "Šaltinėlis" ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 1-481 pavadintas Klaipėdos "Šaltinėlio" mokykla-darželiu.
Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
Priklausomybė – savivaldybės.
Savininkas – Klaipėdos miesto savivaldybė, kodas 111100775, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda.
Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Klaipėdos miesto savivaldybės taryba.
Grupė – bendrojo lavinimo mokykla.
Tipas – mokykla-darželis.
Pagrindinė paskirtis – bendrosios paskirties mokykla.
Mokymo kalba – lietuvių.
Mokymo forma – dieninė, savarankiško mokymosi, mokymo namuose.
 
Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
Mokyklos veiklos sritis – švietimas.
Pagrindinė veiklos rūšis – pradinis ugdymas, kodas 85.20.
Kitos švietimo veiklos rūšys:
  • ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;
  • priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;