MOKYKLOS TARYBA
Tėvų tarybos deleguoti asmenys
1.  Gediminas Šakinis.
2.  Salomėja Dromantienė
3.  Jolanta Salienė
Mokytojų tarybos deleguoti pedagogai
1.    Dalia Kondrackienė, neformaliojo ugdymo pedagogė.
2.    Gaiva Simanauskienė, mokytoja
3.    Inija Venckienė, mokytoja
Nepedagoginių darbuotojų susirinkimo deleguoti asmenys
1.    Edita Limontė, auklėtojos padėjėja.
2.   Lina Užiūnienė, auklėtojos padėjėja.
3.   Lilijana Ridikienė, auklėtojos padėjėja.
Mokyklos tarybos pirmininkė – Dalia Kondrackienė
Pirmininko pavaduotojas – Edita Limontė
Sekretorė – Inija Venckienė
DARBO TARYBA
Darbo tarybos pirmininkė – Gaiva Simanauskienė, mokytoja
Darbo tarybos narė – Rasutė Varanavičienė, mokytoja
Darbo tarybos sekretorė – Indrė Kliknaitė-Aleksonė,  mokytoja
VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
Komisijos pirmininkė – Rima Arnašienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Dalia Kondrackienė, neformaliojo ugdymo pedagogė
Vida Ciparienė, mokytoja
Lina Lukošienė, mokytoja
Nijolė Vagnorienė, mokytoja
Diana Šaputienė, mokytoja
Vaiko gerovės komisija organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. 
Krizių valdymo komanda  konstruktyviai reaguoja į mokykloje įvykusią krizę, įvykus krizei – koordinuotai ir veiksmingai organizuoja krizės pasekmių įveikimą, užtikrina krizės paveiktiems mokyklos bendruomenės nariams reikiamos pagalbos teikimą. Komanda sudaryta iš komisijos pirmininko ir penkių narių. Įvykus krizinei situacijai komanda veikia pagal numatytą veiksmų planą.
MOKYKLOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ
Rima Arnašienė, – direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Diana Šaputienė, mokytoja
Gintarė Bartkutė, mokytoja
Indrė Kliknaitė-Aleksonė, mokytoja
Ieva Zablackaitė, raštinės administratorė
MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA
Ramunė Zavtrikovienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė;
Rima Arnašienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Mokytojų tarybos atstovė;
Vida Ciparienė, mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė;
Dalia Kondrackienė, mokytoja metodininkė, neformaliojo ugdymo pedagogė, Mokyklos tarybos atstovė;
Vilija Zuzevičienė, mokytoja metodininkė, Mokyklos tarybos atstovė.
Jolanta Salienė, ugdytinio mama, Mokyklos tarybos atstovė;

Patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ugdymo ir kultūros departamento  Švietimo skyriaus vedėjo 2019 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. ŠV1-368.

PROGRAMOS ,,GAMTOSAUGINĖ MOKYKLA” ĮGYVENDINIMO DARBO GRUPĖ
Rima Arnašienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Elena Sovienė, direktoriaus pavaduotoja.
Gaiva Simanauskienė, mokytoja
Lina Lukošienė, mokytoja
Vilija Zuzevičienė, mokytoja
Indrė Kliknaitė-Aleksonė, mokytoja
Gintarė Bartkutė, mokytoja
INVENTORIZACIJOS IR NURAŠYMO KOMISIJA
Dalia Kondrackienė, neformaliojo ugdymo pedagogė.
Inija Venckienė, mokytoja.
Laimutė Safronova, mokytoja
GAUTOS PARAMOS SKIRSTYMO KOMISIJA
Elena Sovienė, direktoriaus pavaduotoja.
Vilija Zuzevičienė, mokytoja
Laimutė Safronova, mokytoja
Daiva Gasiūnaitė-Šeštokienė, meninio ugdymo pedagogė.
Irena Čemertinienė, auklėtojos padėjėja.
ĮSTAIGOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMO GRUPĖ
Rima Arnašienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Ieva Zablackaitė, raštinės administratorė
Daiva Gasiūnaitė-Šeštokienė, meninio ugdymo pedagogė
Eglė Pličienė – mokytoja  (Laima Raubienė, neformaliojo ugdymo pedagogė).
Vilija Zuzevičienė, mokytoja
Gintarė Bartkutė, mokytoja
Indrė Kliknaitė-Aleksonė, mokytoja
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA
Elena Sovienė, direktoriaus pavaduotoja
Inija Venckienė, mokytoja
Alma Jonaitienė, mokytoja
Rasutė Varanavičienė, mokytoja