MOKYKLOS TARYBA
Tėvų tarybos deleguoti asmenys
1.  Gediminas Šakinis.
2.  Salomėja Dromantienė
3.  Jolanta Salienė
Mokytojų tarybos deleguoti pedagogai
1.    Dalia Kondrackienė, neformaliojo ugdymo pedagogė.
2.    Gaiva Simanauskienė, mokytoja
3.    Inija Venckienė, mokytoja
Nepedagoginių darbuotojų susirinkimo deleguoti asmenys
1.    Edita Limontė, auklėtojos padėjėja.
2.   Lina Užiūnienė, auklėtojos padėjėja.
3.   Lilijana Ridikienė, auklėtojos padėjėja.
Mokyklos tarybos pirmininkė – Dalia Kondrackienė
Pirmininko pavaduotojas – Edita Limontė
Sekretorė – Inija Venckienė
DARBO TARYBA
Darbo tarybos pirmininkė – Gaiva Simanauskienė, mokytoja
Darbo tarybos narė – Rasutė Varanavičienė, mokytoja
Darbo tarybos sekretorė – Indrė Kliknaitė-Aleksonė,  mokytoja
VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
Komisijos pirmininkė – Rima Arnašienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Komisijos pirmininko pavaduotoja – Indrė Šveikauskė, logopedė
Dalia Kondrackienė, neformaliojo ugdymo pedagogė
Vida Ciparienė, mokytoja
Lina Lukošienė, mokytoja
Nijolė Vagnorienė, mokytoja
Diana Šaputienė,mokytoja
Lina Žaltauskaitė, ikimokyklinių ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.
MOKYKLOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ
Danutė Tamulionienė (Rima Arnašienė), – direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Diana Šaputienė, mokytoja
Gintarė Bartkutė, mokytoja
Indrė Kliknaitė-Aleksonė, mokytoja
Ieva Zablackaitė, raštinės administratorė
MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA
Aušra Astrauskienė, direktorė.
Ramunė Grubliauskienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė.
Dalia Kondrackienė, neformaliojo ugdymo pedagogė.
Vida Ciparienė, mokytoja
Vilija Zuzevičienė, mokytoja
PROGRAMOS ,,GAMTOSAUGINĖ MOKYKLA” ĮGYVENDINIMO DARBO GRUPĖ
Rima Arnašienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Elena Sovienė, direktoriaus pavaduotoja.
Gaiva Simanauskienė, mokytoja
Lina Lukošienė, mokytoja
Vilija Zuzevičienė, mokytoja
Indrė Kliknaitė-Aleksonė, mokytoja
Gintarė Bartkutė, mokytoja
INVENTORIZACIJOS IR NURAŠYMO KOMISIJA
Dalia Kondrackienė, neformaliojo ugdymo pedagogė.
Inija Venckienė, auklėtoja.
Laimutė Safronova, mokytoja
Jurgita Anužienė, auklėtojos padėjėja.
GAUTOS PARAMOS SKIRSTYMO KOMISIJA
Elena Sovienė, direktoriaus pavaduotoja.
Vilija Zuzevičienė, mokytoja
Laimutė Safronova, mokytoja
Daiva Gasiūnaitė-Šeštokienė, meninio ugdymo pedagogė.
Irena Čemertinienė, auklėtojos padėjėja.
ĮSTAIGOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMO GRUPĖ
Aušra Astrauskienė, direktorė.
Rima Arnašienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Ieva Zablackaitė, raštinės administratorė
Daiva Gasiūnaitė-Šeštokienė, meninio ugdymo pedagogė
Eglė Pličienė – mokytoja  (Laima Raubienė, neformaliojo ugdymo pedagogė).
Vilija Zuzevičienė, mokytoja
Gintarė Bartkutė, mokytoja
Indrė Kliknaitė-Aleksonė, mokytoja
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA
Elena Sovienė, direktoriaus pavaduotoja.
Inija Venckienė, mokytoja
Alma Jonaitienė, mokytoja
Rasutė Varanavičienė, mokytoja