MOKYKLOS TARYBA
Tėvų tarybos deleguoti asmenys
1.  Gediminas Šakinis.
2.  Kristina Lekutienė.
3.  Rimas Kanapka.
 
Mokytojų tarybos deleguoti pedagogai
1.    Dalia Kondrackienė, neformaliojo ugdymo pedagogė.
2.    Gaiva Simanauskienė, auklėtoja.
3.    Inija Venckienė, auklėtoja.
 
Nepedagoginių darbuotojų susirinkimo deleguoti asmenys
1.    Edita Limontė, auklėtojos padėjėja.
2.   Lina Užiūnienė, auklėtojos padėjėja.
3.   Lilijana Ridikienė, auklėtojos padėjėja.
 
Mokyklos tarybos pirmininkė – Dalia Kondrackienė
Pirmininko pavaduotojas – Edita Limontė
Sekretorė – Inija Venckienė
 
DARBO TARYBA
Darbo tarybos pirmininkė - Gaiva Simanauskienė, auklėtoja.
Rasutė Varanavičienė, auklėtoja.
Laima Kurakina, neformaliojo ugdymo pedagogė.
 
VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
Komisijos pirmininkė – Rima Arnašienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Komisijos pirmininko pavaduotoja – Vaida Aleknavičiūtė, logopedė.
Dalia Kondrackienė, neformaliojo ugdymo pedagogė.
Vida Ciparienė, grupės auklėtoja.
Lina Lukošienė, auklėtoja.
Nijolė Vagnorienė, auklėtoja.
Diana Dambrauskienė, auklėtoja.
Gintarė Kondratovičiūtė, ikimokyklinių ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.
 
MOKYKLOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ
Rima Arnašienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Diana Dambrauskienė, auklėtoja.
Gintarė Bartkutė, auklėtoja.
Indrė Kliknaitė-Aleksonė, auklėtoja.
Vaida Aleknavičiūtė, logopedė.
Ieva Zablackaitė, sekretorė.
 
MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA
Aušra Astrauskienė, direktorė.
Ramunė Zavtrikovienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė.
Dalia Kondrackienė, neformaliojo ugdymo pedagogė.
Vida Ciparienė, auklėtoja.
Vilija Zuzevičienė, auklėtoja.
 
PROGRAMOS ,,GAMTOSAUGINĖ MOKYKLA" ĮGYVENDINIMO DARBO GRUPĖ
Rima Arnašienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Elena Sovienė, direktoriaus pavaduotoja.
Gaiva Simanauskienė, auklėtoja.
Lina Lukošienė, auklėtoja.
Vilija Zuzevičienė, auklėtoja.
Indrė Kliknaitė-Aleksonė, auklėtoja.
Gintarė Bartkutė, auklėtoja.
 
INVENTORIZACIJOS IR NURAŠYMO KOMISIJA
Dalia Kondrackienė, neformaliojo ugdymo pedagogė.
Inija Venckienė, auklėtoja.
Laimutė Safronova, auklėtoja.
Jurgita Anužienė, auklėtojos padėjėja.
 
GAUTOS PARAMOS SKIRSTYMO KOMISIJA
Elena Sovienė, direktoriaus pavaduotoja.
Vilija Zuzevičienė, auklėtoja.
Laimutė Safronova, auklėtoja.
Daiva Gasiūnaitė-Šeštokienė, meninio ugdymo pedagogė.
Irena Čemertinienė, auklėtojos padėjėja.
 
ĮSTAIGOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMO GRUPĖ
Aušra Astrauskienė, direktorė.
Rima Arnašienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Ieva Zablackaitė, sekretorė.
Daiva Gasiūnaitė-Šeštokienė, meninio ugdymo pedagogė (stendų atnaujinimas).
Laima Kurakina, neformaliojo ugdymo pedagogė.
Vilija Zuzevičienė, auklėtoja.
Gintarė Bartkutė, auklėtoja.
Indrė Kliknaitė-Aleksonė, auklėtoja.
 
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA
Elena Sovienė, direktoriaus pavaduotoja.
Inija Venckienė, auklėtoja.
Alma Jonaitienė, auklėtoja.
Rasutė Varanavičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.