Laisvos darbo vietos

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŠALTINĖLIS“ SKELBIA ATRANKĄ

LOGOPEDO PAREIGYBEI UŽIMTI

 Klaipėdos lopšelis-darželis „Šaltinėlis“ – savivaldybės biudžetinė įstaiga, įsikūrusi  Bangų g. 14, Klaipėdoje, 91251. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 290419110.

Darbo krūvis:

 • Logopedas, 1 etatas “Šaltinėlio” skyrius (Bangų g. 14, Klaipėda)

Darbo sutarties rūšis:  neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija, specializacija;
 • labai geri raštvedybos ir IT naudojimosi įgūdžiai (naudotis programomis: „MS Word“, „PowerPoint“, „Internet Explorer“, specializuotos programos logopedui);
 • gebėjimas įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, mokinių specialiuosius poreikius;
 • mokinių, turinčių kalbos sutrikimų, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodų išmanymas, gebėjimas juos taikyti šalinant šių mokinių kalbos sutrikimus;
 • gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su ugdytiniais, turinčiais kalbos sutrikimų, bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, vaikų (globėjais, rūpintojais) tėvais, pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
 • ikimokyklinio, priešmokyklinio, specialiųjų, pritaikytų programų išmanymas, logopedinių pratybų  parengimas;
 • teisės aktų, reglamentuojančių logopedo darbą, specialųjį ugdymą išmanymas ir taikymas.

Kiti gebėjimai.

Gebėti parengti reikalingas metodines priemones, taikyti darbe mokomąsias kompiuterines programas, skirtas logopedo darbui, mokėti dirbti nuotoliniu būdu, dirbti komandoje, būti bendradarbiaujančia (-iu).

Pretendentai į pasirinktą pareigybę privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo  kopiją;
 4. Kvalifikacinę kategoriją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją (jei tokį turi);
 5. Gyvenimo aprašymą;
 6. Darbo stažą (-us) patvirtinantį dokumentą (jei turi);

Privalumai. Logopedo darbo patirtis. Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai ir jų kopijos, kiti savo nuožiūra pateikti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.

Skelbimas galioja: Prašymai dalyvauti atrankoje ir reikalingų dokumentų kopijos pateikiamos iki 2022 m. sausio 31 d.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis. Bus kviečiami tie pretendentai, kurie atitiks reikalavimus. Apie pokalbio laiką informuosime asmeniškai.

Dokumentai priimami: Dokumentai gali būti pateikiami el. paštu: info@saltinelisklaipeda.lt. Telefonai pasiteirauti: (8 46) 31 47 61.

Kai dokumentai pateikiami registruotu laišku, pateikiamos dokumentų kopijos,  patvirtintos notaro. Dokumentų originalus reikalinga turėti atrankos dieną.

Darbo užmokestis priklauso nuo turimos kvalifikacinės kategorijos ir darbo stažo.

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.