Korupcijos prevencijos 2017-2019 metų programa                            

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ 2016-2018 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo terminas

Vykdytojai

1.

Korupcijos prevencijos programos  pristatymas bendruomenei.

2017 – 04 – 07

Vida Ciparienė

2.

Privačių interesų deklaracijų teikimas.

Kartą per metus

Direktorė

3.

Viešųjų  pirkimų vykdymas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

Nuolat

Direktoriaus pavaduotoja

Viešųjų pirkimų komisija

4.

Vaikų priėmimą į  mokyklą – darželį vykdyti  vadovaujantis steigėjo nustatyta tvarka.

Nuolat

Direktorė

5.

Vaikų grupes komplektuoti steigėjo nustatyta tvarka.

Nuolat

Direktorė

6.

Teikti informaciją dėl laisvų vietų įstaigoje įstaigos tinklalapyje

Kartą per mėnesį

Sekretorė

7.

 Viešai skelbti  informaciją apie teikiamas paslaugas (įstaigos tinklalapyje).

Nuolat

Sekretorė

8.

Įstaigos  biudžeto lėšas naudoti pagal patvirtintas sąmatas

Nuolat

 Direktorė, specialistė, direktoriaus pavaduotojai

9.

„Šaltinėlio‘ mokyklos-darželio švietimo stebėsenos rodiklius apibendrinti du kartus per metus

2 kartus per metus,

Direktorė

10.

2 proc. pajamų lėšas naudoti pagal parengtą tvarką.

Pagal poreikį

Direktorė, Įstaigos  tarybos pirmininkė

11.

Numatyti įstaigos veiklos sritis, kuriose galima tikimybė galimiemes korupcijos pasireiškimams.

Pagal poreikį

Korupcijos prevencijos grupė

 

12.

Peržiūrėti darbuotojų pareigybių aprašymus ir esant būtinybei įtraukti antikorupciniu požiūriu svarbias nuostatas bei teisinės atsakomybės priemones

Kasmet

 Direktorė

13.

Analizuoti tėvų ir darbuotojų pasiūlymus dėl galimos korupcijos prevencijos įstaigoje.

Gavus siūlymus

Direktorė, korupcijos prevencijos grupė

14.

 Sudaryti galimybę norintiems anonimiškai pranešti įstaigos vadovybei  apie  galimas personalo korupcinio pobūdžio apraiškas, siekiant jų išvengti.

 

Direktorė