KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ 2019-2020 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo terminas

Vykdytojai

1.

Korupcijos prevencijos programos  pristatymas bendruomenei

Kasmet

Vida Ciparienė

2.

Privačių interesų deklaracijų teikimas

Kartą per metus

Direktorė, direktoriaus pavaduotojai, kiti atsakingi asmenys

3.

Viešųjų  pirkimų vykdymas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu

Nuolat

Direktoriaus pavaduotoja

Viešųjų pirkimų komisija

4.

Vaikų priėmimą į lopšelį – darželį vykdyti  vadovaujantis steigėjo nustatyta tvarka

Nuolat

Direktorė

5.

Vaikų grupes komplektuoti steigėjo nustatyta tvarka

Nuolat

Direktorė

6.

Teikti informaciją dėl laisvų vietų įstaigoje įstaigos tinklalapyje

Kartą per mėnesį

Raštinės administratorė

7.

 Viešai skelbti  informaciją apie teikiamas paslaugas (įstaigos tinklalapyje)

Nuolat

Raštinės administratorė

8.

Įstaigos  biudžeto lėšas naudoti pagal patvirtintas sąmatas

Nuolat

Direktorė, specialistė, direktoriaus pavaduotojai

9.

„Šaltinėlio‘ lopšelio – darželio švietimo stebėsenos rodiklius apibendrinti du kartus per metus

Kartą per metus

Direktorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

10.

2 proc. pajamų lėšas naudoti pagal parengtą tvarką

Pagal poreikį

Direktorė, Įstaigos  tarybos pirmininkė

11.

Numatyti įstaigos veiklos sritis, kuriose galima tikimybė galimiemes korupcijos pasireiškimams

Pagal poreikį

Korupcijos prevencijos grupė

 

12.

Peržiūrėti darbuotojų pareigybių aprašymus ir esant būtinybei įtraukti antikorupciniu požiūriu svarbias nuostatas bei teisinės atsakomybės priemones

Kasmet

 Direktorė

13.

Analizuoti tėvų ir darbuotojų pasiūlymus dėl galimos korupcijos prevencijos įstaigoje

Gavus siūlymus

Direktorė, korupcijos prevencijos grupė

14.

 Sudaryti galimybę norintiems anonimiškai pranešti įstaigos vadovybei  apie  galimas personalo korupcinio pobūdžio apraiškas, siekiant jų išvengti

 

Direktorė, raštinės administratorė