ĮSTAIGOS TEIKIAMŲ  PASLAUGŲ APRAŠAS

 

PASLAUGA

 

 

VYKDYTOJAS

 

 

VEIKLA

 

VIEŠOSIOS PASLAUGOS. UGDYMAS

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai

1. Ikimokyklinio ugdymo procesas organizuojamas įgyvendinant įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą.

2. Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas įgyvendinant Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

 

1.    Ekologinė grupė,

2.    Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo grupė,

3.    Etnokultūrinė grupė,

4.    Teatro grupė.

Pedagogų grupės

1. Nuo 2010 metų įstaigoje įgy­ven­di­nama Gamtosauginių mokyklų programa  (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 metais veik­la įvertinta Žaliąja vėliava bei Ap­lin­ko­sau­ginio komiteto sertifikatu). Veiklas vykdo pagal parengtą Gamtosauginių mokyklų veiklos planą.

2. Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo grupė inicijuoja sporto savaites, aktyviai dalyvauja „Sveikatiados“ projekte.

3. Etno grupė įstaigoje organizuoja tradicines kalendorines šventes, dalyvauja projekte „Aš už Lietuvą“.

4. Teatro grupė organizuoja  Teatro savaites, eilėraščių improvizacijas, atstovauja įstaigą miesto organizuojamuose renginiuose.

Programa „Zipio draugai“

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Nuo 2011 metų įstaiga įgyvendina tarp­tau­tinę vaikų socialinių įgūdžių ugdymo pro­gramą „Zipio draugai“.

 

Įgyvendinama emocinio intelekto programa „Kimochis“ (japonų k. kimochi reiškia „jausmas")

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė

Tai paprasta ir efektyvi ugdymo programa, kur smagios, įtraukiančios ir inovatyvios veiklos, padeda vaikams įgyti pasitikėjimo savimi ir  išmokti spręsti sudėtingas socialines-emocines situacijas. Kimochiai – skirtingus charakterius turinčios lėlytės.

Kimochis programa skirta:

  •   ugdyti Emocinį intelektą;
  •  skatinti pozityvų elgesį;
  •   lavinti bendradarbiavimo įgūdžius;
  •  lavinti vaiko charakterį.

Kalbos korekcija.

 

Logopedė

 

Įstaigoje rengiamos individualios ar pri­tai­ky­tos ugdymo programos kiekvienam specialiųjų ug­dymosi poreikių turinčiam ugdytiniui, at­si­žvelgiant į Klaipėdos pedagoginės psichologinės tar­ny­bos rekomendacijas.

Vykdoma kalbos sutrikimų diagnostiką ir korekciją, kalbos sutrikimų prevenciją, konsultuoja pedagogus ir ugdytinių tėvelius kalbos ugdymo, kalbos sutrikimų prevencijos klausimais, rengia metodines rekomendacijas ir kt.

Muzikinis ugdymas.

 

Meninio ugdymo pedagogė

 

Grupiniai ir individualūs užsiėmimai. Individualių gabumų ir įgūdžių ugdymas, dainavimas, grojimas įvairiais instrumentais. Pasirengimas įvairiems renginiams įstaigoje ir mieste.

 

Tėvų

konsultavimas

 

Direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pedagogai ir kiti specialistai

Konsultacijos dėl vaikų pasirengimo mokytis, mokymosi bei bendravimo sunkumų, individualizuotų programų sudarymo ir įgyvendinimo, vaikų sveikatos, judesių korekcijos klausimais ir kt.

 

NEFORMALUSIS UGDYMAS

Fizinio aktyvumo ugdymas.

 

Neformaliojo ugdymo pedagogės

 

 

Įgyvendinamos neformaliojo ikimokyklinių ir priešmokyklinio ugdymo vaikų švietimo pro­gra­mos: „Sveikata – brangiausias turtas“, „Ju­dėjimas – tai stiprybė“. Grupiniai, pogrupiniai užsiėmimai pagal patvirtintą grafiką sporto salėje.

 

Loginio mąstymo ugdymas.

 

Įgyvendinamos neformaliojo ikimokyklinių ir priešmokyklinio ugdymo vaikų švietimo pro­gra­mos: „Atradimų džiaug­s­mas“, „Mažųjų matematika“. Pogrupiniai, individualūs užsiėmimai pagal patvirtintą grafiką loginio mąstymo kambarėlyje.

BŪRELIAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

Šiuolaikiniai ritminiai šokiai.

 

Šokių vadovė

Paslaugos teikimo 2017-09-06 sutartis Nr. 2017 Nr. 2 su Airida Magelinskiene. Veikla pagal verslo liudijimą Nr. LE641943-2. Veiklos rūšis – paslaugos, kodas 103, pavadinimas „Kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veikla (choreografijos užsiėmimai)“. Trečiadieniais ir kas antrą pirmadienį, nuo 17.00-18.00 val.

Karatė

Treneris

Diana Mačiūtė, dirbanti pagal Klaipėdos miesto sporto klubo „Okinava“ įstatus, registruotus juridinių asmenų registre, Klaipėdos filialo 2009 m. rugsėjo 3 d.

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais, nuo 17.00-18.00 val.

Krepšinis

Treneris

VŠĮ Nacionalinė krepšinio akademija, S. Neries g. 3-72, Vilnius, 06318, įmonės kodas 303159167, atstovaujama direktoriaus Audronio Jančiausko.

Antradieniais ir trečiadieniais, nuo 17:00 val. iki 18:00 val.

MITYBA

Maitinimas.

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, virėjai

Ugdytinių maitinimas organizuojamas 3 kartus per dieną, tėvams sudarant galimybę pasirinkti maitinimų skaičių. Dirbama pagal 20 dienų valgiaraštį, skirtą  1-3 ir 4-7 metų vaikams, patvirtintą Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2016-11-23 įsakymu Nr. J-91 ir Klaipėdos „Šaltinėlio“ mokyklos-darželio direktoriaus 2017 m. vasario 27 d. įsakymą Nr. V-45(1).

Mokinių, iš mažas pajamas gaunančių šeimų nemokamas maitinimas.

Darbuotojai, atsakingi už mitybą.

Mokiniams iš mažas pajamas gaunančių šeimų nemokamas maitinimas skiriamas vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo bei Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta tvarka. 

ES parama „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“.

Europos sąjungos lėšomis finansuojamą programa „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“. Vaikai papildomai ir nemokamai kartą per savaitę gauna šviežių, ekologiškų ir tik Lietuvoje užaugintų vaisių ir daržovių.

ES parama "Pienas vaikams"

Pieno produktų vartojimo vaikų ir švietimo įstaigose paramos programa „Pienas vaikams“.  Programa siekiama pagerinti vaikų mitybą, ugdyti pieno produktų vartojimo įpročius, skatinti pieno produktų vartojimą, sumažinti disbalansą pieno produktų rinkoje. Vaikai papildomai, nemokamai du kartus per savaitę gauna pieną arba jogurtą.

SVEIKATOS PRIEŽIŪRA

Sveikatos priežiūra.

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

Poveikio sritys: sveikos mitybos skatinimas, sveikos aplinkos kūrimas, sužalojimų prevencija, užkrečiamųjų ligų profilaktika, psichinės sveikatos stiprinimas, fizinio aktyvumo skatinimas, alkoholio, rūkymo ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija ir kt.

Dirbama pagal 2018 m. mokinių sveikatos priežiūros veiklos planą, patvirtintą Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. J-1, suderintą su ikimokyklinės įstaigos direktoriumi.