Menu Close

Komisijos, tarybos

ĮSTAIGOS TARYBA
Tėvų tarybos deleguoti asmenys
Julius Kupčinskas, tarybos narys;
Lina Mažonienė, tarybos narė;
Lina Preikšaitytė, tarybos narė.
Mokytojų tarybos deleguoti pedagogai
Dalia Kondrackienė, neformaliojo ugdymo mokytoja – tarybos pirmininkė;
Sonata Žiogienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – tarybos pirmininkės pavaduotoja;
Gaiva Simanauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – tarybos narė.
Nepedagoginių darbuotojų susirinkimo deleguoti asmenys
Aušra Cirtautienė, sandėlininkė – tarybos sekretorė;
Edita Limontė, auklėtojo padėjėja – tarybos narė;
Lijana Šarkauskienė, auklėtojo padėjėja – tarybos narė.
 
DARBO TARYBA
Darbo tarybos pirmininkė – Gaiva Simanauskienė, mokytoja.
Darbo tarybos narė – Neringa Minkevičienė, mokytoja.
Darbo tarybos sekretorė – Regina Pakalniškienė,  mokytoja.
 
VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Komisijos pirmininkė – Astra Paldavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Komisijos pirmininko pavaduotoja – Rima Arnašienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Komisijos sekretorė – Diana Šetkienė, raštinės administratorė.
Nariai:
Nijolė Mozūraitienė, visuomenės sveikatos specialistė;
Enrika Juzuitienė, logopedė metodininkė;
Daiva Mikalauskienė, logopedė metodininkė;
Vida Ciparienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
Lina Lukošienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
Audra Noreikienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
Rimutė Bodrovienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.

Vaiko gerovės komisija organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. 

Krizių valdymo komanda  konstruktyviai reaguoja į mokykloje įvykusią krizę, įvykus krizei – koordinuotai ir veiksmingai organizuoja krizės pasekmių įveikimą, užtikrina krizės paveiktiems mokyklos bendruomenės nariams reikiamos pagalbos teikimą. Komanda sudaryta iš komisijos pirmininko ir penkių narių. Įvykus krizinei situacijai komanda veikia pagal numatytą veiksmų planą.
 
MOKYKLOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ
Astra Paldavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Rima Arnašienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Eglė Pličienė, mokytoja (vaiko priežiūros atostogose);
Inija Venckienė, mokytoja;
Auksė Motiečienė, mokytoja;
Žydrūnė Rusienė, mokytoja;
Gintarė Norgėlė, mokytoja.
 
MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA 2024-2026 METAMS
Liudmila Danielevičienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Šaltinėlis” direktorė, komisijos pirmininkė.
Ramunė Grubliauskienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Švietimo skyriaus deleguota atstovė;
Dalia Kondrackienė, neformaliojo ugdymo (fizinio ugdymo) mokytoja metodininkė, Mokyklos tarybos atstovė;
Sonata Žiogienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė.
Ingrida Ambutienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė.
 
Patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2023 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. ŠV1-250.
 
INVENTORIZACIJOS IR NURAŠYMO KOMISIJA
Dalia Kondrackienė, neformaliojo ugdymo pedagogė;
Inija Venckienė, mokytoja;
Laimutė Safronova, mokytoja.
 
GAUTOS PARAMOS SKIRSTYMO KOMISIJA
Elena Sovienė, direktoriaus pavaduotoja;
Vilija Zuzevičienė, mokytoja;
Laimutė Safronova, mokytoja;
Daiva Gasiūnaitė-Šeštokienė, meninio ugdymo pedagogė;
Irena Čemertinienė, auklėtojos padėjėja.
 
ĮSTAIGOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMO GRUPĖ
Rima Arnašienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Daiva Gasiūnaitė-Šeštokienė, meninio ugdymo pedagogė;
Laima Raubienė, neformaliojo ugdymo pedagogė;
Vilija Zuzevičienė, mokytoja;
Gintarė Norgėlė, mokytoja.
 
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA
Elena Sovienė, direktoriaus pavaduotoja;
Inija Venckienė, mokytoja;
Alma Jonaitienė, mokytoja;
Rasutė Varanavičienė, mokytoja.

 

 

 

 

 

 

Skip to content