Menu Close

Korupcijos prevencijos ir kontrolės programa

Savo nuomonę  pareikšti  korupcijos  prevencijos klausimais galima šioje internetinėje svetainėje,  skiltyje. „Klausimai, pageidavimai, pasiūlymai“.

PRANEŠĖJŲ APSAUGA. VIDINIS KANALAS

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo darbo santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigoje pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui bei užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ (toliau – Įstaiga) vidiniu pranešimų apie pažeidimus teikimo kanalu, apie pažeidimą gali pranešti bet kuris asmuo, kurį su Įstaiga sieja ar siejo darbo santykiai.

Vidiniame informacijos apie pažeidimus teikimo kanale užtikrinamas informaciją apie pažeidimus pateikusių asmenų ir su pažeidimu susijusių asmenų konfidencialumas. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, tik tais atvejais, kai:

1) tuo raštu prašo asmuo, pateikiantis informaciją apie pažeidimą;

2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją. Žinomai melagingą informaciją pateikęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Pažeidimas – Įstaigoje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas, mėginimas nuslėpti minėtą pažeidimą ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos, informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo, sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių santykių su įstaiga arba įdarbinimo ar kitų iki sutartinių santykių metu.

Pranešimai teikiami  siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu.

Pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 • Pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • pavojaus aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ir neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, kliudymo nustatyti padarinių mąstą;
 • kitų pažeidimų.

Kompetentingu asmeniu administruoti Įstaigos vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą (nagrinėti juo gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrinti asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus konfidencialumą) Įstaigos direktoriaus įsakymu yra paskirtas atsakingas asmuo

Informaciją apie korupciją ir pastebėtus pažeidimus galima pateikti šiais būdais:

 • Įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą – elektroninio pašto adresu: pranesk.saltinelis@gmail.com

Rekomenduojame pranešimą teikti užpildant šią pranešimo apie pažeidimą formą arba laisvos formos pranešimu, nurodant kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan.; sužinojo apie pažeidimą, datą ir aplinkybes; savo vardą pavardę, gimimo datą ar asmens kodą, darbovietę, kontaktinius duomenis: elektroninio pašto adresą ir kitus duomenis ryšiui palaikyti, nurodant, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.

2) Tiesiogiai kompetentingam asmeniui: Rimai Arnašienei, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, tel. nr. (8 46) 453959 arba atvykus nurodytu adresu (Bangų g. 14, Klaipėda) kreipiantis į šį asmenį tiesiogiai.

Apie korupciją taip pat galima pranešti Prokuratūrai tiesiogiai.

Informacijos apie pažeidimus teikimo tvarka numatyta Klaipėdos lopšelio-darželio „Šaltinėlis” informacijos apie pažeidimus tvarkos aprašas, patvirtintame Įstaigos direktoriaus 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-124.

Pranešėjų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai ir kita aktuali informacija:

 • Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas.
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“.
 • Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta atmintinė dėl pranešimo apie asmeniui žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarkos.

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020-2022 M. PROGRAMOS PRIEMONIU PLANAS

ŠALTINĖLIO_2020-2022 M_KORUPCIJOS_PREVENCIJOS_PROGRAMA

ŠALTINĖLIO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020-2022 M. PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ATASKAITA

Darbuotojų tolerancijos korupcijai nustatymo apklausos reuzltatai: http://www.manoapklausa.lt/surveys/results/1234146500/

1) Įstaigos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

https://www.stt.lt/doclib/61mjh3if8mpb2rz8kap8s1w6wtsw7pe2

2) Veiksmų įstaigoje gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas

https://www.stt.lt/doclib/yc6kjjeih3zmk7akgrknbqy7tr1b5spc

Darbuotojų_etikos_kodeksas

 

 

Skip to content